Szanowni Państwo,
infor­mujemy o możli­wości użyczenia scen Teatru Dramatycznego na spotkania, sympozja, konfe­rencje, szko­lenia, wykłady, koncerty…

Oferujemy możliwość skorzy­stania z:

  • Dużej Sceny (ponad 200 miejsc z przy­ległym foyer wraz zapleczem gastronomicznym);
  • Sceny Kameralnej (100 miejsc);
  • Kompleksowej orga­ni­zacji spotkania.

Oferujemy także:

  • sprzęt nagło­śnie­niowy
  • audio­wi­zualny
  • oświe­tle­niowy

Warto rozważyć również możliwość połą­czenia Państwa semi­narium, konfe­rencji, spotkania…
ze spek­taklem teatralnym.
Konferencja czy szko­lenie zyskają wówczas niepo­wta­rzalną atmosferę i oprawę, jakiej nie uda się osiągnąć w innym miejscu.

 

Zasady użyczenia oraz dokład­niejsze infor­macje
otrzymają Państwo pod numerem telefonu: 74 64 88 301-03