ZADANIE INWESTYCYJNE:

„MODERNIZACJA DZIEDZIŃCA, PLACÓW WEWNĘTRZNYCH I DRÓG DOJAZDOWYCH TEATRU DRAMATYCZNEGO W WAŁBRZYCHU”

FINANSOWANIE: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

CAŁKOWITA KWOTA FINANSOWANIA: 2 631 000 zł

OPIS ZADANIA:

Celem zadania „Modernizacja dziedzińca, placów wewnętrznych i dróg dojazdowych Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu” jest podniesienie funkcjonalności i bezpieczeństwa otoczenia Teatru oraz podniesienie estetyki miejsca. Zmodernizowany dziedziniec stanie się doskonałym uzupełnieniem estetycznym dla odremontowanego budynku Teatru i zrewitalizowanego placu przed jego wejściem.

Zakres prac zaplanowany do wykonania w ramach realizacji zadania:

 • wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z niezbędnymi ekspertyzami technicznymi,
 • wykonanie rozdzielenia instalacji burzowej od kanalizacyjnej,
 • wykonanie zwiększenia przepustowości instalacji burzowej wraz z włączeniem do sieci,
 • wykonanie odwodnienia liniowego na dziedzińcu, drodze ewakuacyjnej i na placach wewnętrznych,
 • wykonanie modernizacji wejścia ewakuacyjnego do budynku administracyjnego Teatru od strony dziedzińca wewnętrznego poprzez powiększenie otworu drzwiowego i zabezpieczenie przed zalewaniem wodami opadowymi,
 • wykonanie wymiany bram wjazdowych na terenie Teatru,
 • wykonanie instalacji wewnętrznego monitoringu dziedzińca, placów wewnętrznych i drogi ewakuacyjnej,
 • wykonanie oświetlenia zewnętrznego dziedzińca, placów wewnętrznych i drogi ewakuacyjnej,
 • wykonanie modernizacji starej nawierzchni dziedzińca zewnętrznego, drogi ewakuacyjnej, placów wraz z wymianą i wzmocnieniem podłoża oraz położenie nowej nawierzchni z kostki granitowej o powierzchni 2 000 m2,
 • wykonanie modernizacji murów oporowych poprzez częściową ich wymianę, a w pozostałych jego częściach  ich wzmocnienie,
 • wykonanie nowego ogrodzenia wokół Teatru,
 • zagospodarowanie wewnętrznych terenów zielonych w elementy małej architektury.

TERMIN REALIZACJI RZECZOWEJ INWESTYCJI: lipiec 2014 – lipiec 2015