Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu ma zaszczyt ogłosić Konkurs Dramaturgiczny CONRAD.21 – PRO.

Konkurs kierowany jest do profesjonalnych dramatopisarzy i dramaturgów, a dopuszcza różne formy, języki i style, nie stawia również bariery objętości. Organizatorów szczególnie ucieszy udział młodego pokolenia twórców, studentów uczelni artystycznych, osób poszukujących swojego języka i tematów.

Ocenie konkursowej podlegać będą teksty dramatyczne w sposób twórczy inspirowane utworami i postacią Josepha Conrada Korzeniowskiego, wykorzystujące motywy i tematy jego pisarstwa.

Z konkursu wyłączone są bezpośrednie adaptacje.

Swoje prace można przesyłać na adres Teatru do 8 października 2017 roku.

Poniżej znajdą Państwo pełny tekst regulaminu, wraz z adresami.

Ideą konkursu jest nawiązanie dialogu z pisarzem pozostającym nieco na uboczu w pejzażu polskiej kultury. Mało w zasobie naszych doświadczeń kulturalnych partnerów tak intelektualnie ostrych i inspirujących, dlatego uważamy, że przypadający na 2017 – Rok Conradowski, jest dobrą okazją do ponownego zaproszenia pisarza w przestrzeń teatru i dramatu.

Działania „CONRAD/SZANIAWSKI. Rok Conradowski w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu” rozpoczną się we wrześniu 2017 roku i potrwają do grudnia. Na ten czas, symbolicznie, wałbrzyski Teatr przybierze drugiego – obok Szaniawskiego – patrona. Oprócz konkursu dramaturgicznego CONRAD.21 – PRO, ogłoszony zostanie jeszcze konkurs EDU! na scenariusze lekcji teatralnych, zorganizowane będą 18. Dni Dramaturgii (E)MIGRACJE. CONRAD, DKF CONRAD WPŁYWA, czytania, debaty oraz – na finał – premiera LORDA JIMA w adaptacji Sebastiana Majewskiego i Macieja Podstawnego (w koprodukcji Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu i Teatru Współczesnego w Szczecinie).

Zapraszamy do udziału w CONRAD.21 – PRO.

* * *

protokół jury KONKURSU DRAMATURGICZNEGO CONRAD. 21 – PRO

PROTOKÓŁ JURY KONKURSU DRAMATURGICZNEGO CONRAD. 21 – PRO

Po przeczytaniu dziewięciu nadesłanych w konkursie CONRAD.21 – PRO tekstów:

Marzena Tołwińska-Woźniak TOŻSAMOŚĆ CONRADA

Michał Buszewicz NOSTROMO

Jacek Kozłowski JÓZEF CONRAD. STAND-UP

Agnieszka Wolny-Hamkało, Martyna Majewska POMARAŃCZE, MANDARYNKI I MANGO

Tomasz Jękot MIEJSCE NIEODKRYTE. BIEGUN PÓŁNOCNY

Justyna Nawrocka TUPINAMBARANA

Beniamin M. Bukowski OCALENIE

Tomasz Kaczorowski CONRADMASZYNA ALBO ÓSMY PASAŻER NOSTROMO

Jakub Jakubowski JÓZIEM PRZEZ ŚWIAT

JURY W SKŁADZIE:

Danuta Marosz – przewodnicząca

Joanna Krakowska

Weronika Szczawińska

Maciej Podstawny

Łukasz Zaleski

postanowiło przyznać nagrodę główną: 5 500 PLN

za zabranie czytelników w niezwykłą podróż; nieoczywiste, a jednocześnie wyraźne nawiązanie do twórczości Josepha Conrada oraz nade wszystko zaprojektowanie ciekawego testu dla sytuacji teatralnej: zderzenia teatralnej tradycji ze wspólnotowym teatrem opowieści

Panu TOMASZOWI JĘKOTOWI

za tekst

MIEJSCE NIEODKRYTE. BIEGUN PÓŁNOCNY

 

Wałbrzych, 17 listopada 2017

//   //  //

 

REGULAMIN KONKURSU „CONRAD.21 – PRO”
ORGANIZOWANEGO PRZEZ TEATR DRAMATYCZNY IM. J. SZANIAWSKIEGO
W WAŁBRZYCHU

 

§1 Organizatorzy KONKURSU

1. Inicjatorem KONKURSU „CONRAD.21 – PRO” jest Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu zwany dalej Teatrem.

2. Pozyskane środki na nagrody i wynagrodzenia pochodzą z otrzymanego dofinansowania w ramach programu „CONRAD 2017” organizowanego przez Instytut Książki w Krakowie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§2 Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Zgłoszony tekst powinien być w sposób twórczy inspirowany utworami lub biografią Josepha Conrada Korzeniowskiego, wykorzystywać motywy i tematy jego pisarstwa dla nawiązania dialogu z współczesnymi widzami teatralnymi.

2. Dopuszcza się różne teatralne formy, języki i style. Objętość tekstu nie podlega ograniczeniom.

3. Do KONKURSU mogą zostać zgłoszone utwory przeznaczone na scenę dramatyczną, napisane po polsku. Przesłany tekst nie powinien być wcześniej publikowany, wystawiany, nawet we fragmentach, ani prezentowany publicznie w jakiejkolwiek innej formie.

4. W konkursie mogą brać udział dramatopisarze zaproszeni przez Teatr oraz inni twórcy, których zgłoszenie zostanie zaakceptowane przez Teatr. Wyboru zaproszonych uczestników dokonuje zespół w składzie:

 • Danuta Marosz – dyrektor naczelny Teatru,
 • Maciej Podstawny – zastępca dyrektora ds. artystycznych Teatru,
 • Dorota Kowalkowska – pedagog Teatru,
 • Łukasz Zaleski – kierownik literacki Teatru.

5. Do udziału w KONKURSIE Teatr zaprosi pięciu dramatopisarzy.

6. Za deklarację udziału w konkursie uważa się podpisanie umowy z Teatrem. W przypadku wycofania się autora z konkursu będzie on zobowiązany do zwrotu wypłaconej części wynagrodzenia. Umowa zostanie przygotowana i wysłana po telefonicznej lub wysłanej drogą elektroniczną informacji autora o chęci przystąpienia do konkursu.

7. Teatr zastrzega sobie prawo do włączenia do konkursu innych, nie zaproszonych do udziału uczestników. Chcący wziąć udział w konkursie, a niezaproszony przez komisję, autor musi przedstawić pisemną i podpisaną deklarację uczestnictwa do 30 września 2017 roku, nadesłaną na adres Teatru Dramatycznego J. Szaniawskiego w Wałbrzychu. O włączeniu zgłaszającego się uczestnika do konkursu decyduje zespół w składzie:

 • Danuta Marosz – dyrektor naczelny Teatru,
 • Maciej Podstawny – zastępca dyrektora ds. artystycznych Teatru,
 • Dorota Kowalkowska – pedagog Teatru,
 • Łukasz Zaleski – kierownik literacki Teatru.

8. Jeden autor może zgłosić do konkursu jeden utwór.

9. Z KONKURSU wyłączone są bezpośrednie adaptacje.

10. Do zgłoszenia należy dołączyć wydruk utworu w trzech egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną (zapisaną w formacie doc lub docx).

11. Zgłoszenie należy przesłać na adres:

 • Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu, plac Teatralny 1, 58-300 Wałbrzych
  z dopiskiem KONKURS DRAMATURGICZNY „CONRAD.21 – PRO”
  oraz na adres e-mail: sekretariat@teatr.walbrzych.pl

12. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 8 października 2017 roku. O przesłaniu zgłoszenia w terminie decyduje data stempla pocztowego i nadesłania data e-maila.

13. Zgłoszenie do udziału jest równoznaczne z akceptacją warunków KONKURSU.

14. Rozstrzygnięcie KONKURSU odbędzie się w drugiej połowie października 2017 roku.

§3 Nagroda i honoraria

1. Wydarzenie ma charakter jednorazowy.

2. Nagrodę stanowi kwota 5500 złotych brutto.

3. Zaproszeni przez Teatr uczestnicy KONKURSU otrzymają honorarium w wysokości 2000 zł brutto każdy.

4. Uczestnicy, którzy sami zgłosili się do konkursu, nie otrzymują wynagrodzenia za wzięcie udziału

5. Poza kwestią honorarium uczestnicy zaproszeni i ci, którzy zgłosili się sami, biorą udział w konkursie na tych samych prawach i zasadach.

6. Zwycięzcą KONKURSU może być tylko jeden utwór.

7. W przypadku, gdy zwycięski utwór został napisany przez współautorów, nagrodę stanowi kwota 5500 złotych brutto dzielone pomiędzy współautorów w równym stopniu.

8. Teatrowi przysługuje prawo do premierowego czytania zwycięskiego tekstu w 2017 roku, tj. podczas „18. Dni Dramaturgii (E)MIGRACJE. CONRAD”.

§4 Kapituła Nagrody

1. Kapitułę Nagrody stanowić będzie 5-osobowy zespół twórców i pracowników związanych z Teatrem Dramatycznym im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu.

2. Kapitułę, wraz z jej Przewodniczącym, powołuje Danuta Marosz – dyrektor naczelny Teatru Dramatycznego im. J.Szaniawskiego w Wałbrzychu.

3. Skład Kapituły zostanie ogłoszony wraz z oficjalnym otwarciem programu CONRAD/SZANIAWSKI. Rok Conradowski w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu, to jest we wrześniu 2017 roku.

4. Zadaniem Kapituły Nagrody jest: rozstrzygnięcie KONKURSU poprzez wskazanie jednego kandydata do Nagrody.

5. Kapituła podejmuje decyzję w formie uchwał podczas protokołowanych posiedzeń. W razie równego podziału głosów decyduje głos Przewodniczącego Kapituły.

§5 Koordynacja KONKURSU

1. Funkcję Koordynatora KONKURSU pełni Maciej Podstawny – zastępca dyrektora ds. artystycznych Teatru.

2. Do zadań Koordynatora KONKURSU należy:

 • a) planowanie budżetu KONKURSU oraz kontrola nad jego prawidłowym wykorzystaniem,
 • b) podejmowanie decyzji w sprawach zakwalifikowania utworu do KONKURSU,
 • c) bezpośredni kontakt z uczestnikami KONKURSU.

§6 Postanowienia końcowe

1. Teatr jako organizator KONKURSU nie ponosi odpowiedzialności za usługi pocztowe, kurierskie lub usługi poczty elektronicznej, z której korzystać będą osoby w nim uczestniczące. Teatr nie ponosi również odpowiedzialności za działania osób trzecich, związanych z organizacją KONKURSU oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez osoby uczestniczące.

2. Osoby uczestniczące w KONKURSIE wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Teatr ich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia KONKURSU oraz ogłoszenia wyników.

3. Teatr nie zwraca nadesłanych utworów.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 roku.

REGULAMIN KONKURSU conrad 21 pro.pdf

DEKLARACJA UDZIAŁU W KONKURSIE conrad 21 pro.pdf

Dodaj swój komentarz:
IMIĘ
E-MAIL

Z powodu ochrony przed spamem Twój komentarz zostanie wyświetlony po akceptacji przez administratora strony.