REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007 – 2013

PRIORYTET NR 6 „WYKORZYSTANIE I PROMOCJA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO I KULTUROWEGO DOLNEGO ŚLĄSKA (TURYSTYKA I KULTURA)

DZIAŁANIE NR 6.4 „TURYSTYKA KULTUROWA”

PROJEKT INWESTYCYJNY : MODERNIZACJA TEATRU DRAMATYCZNEGO IM. JERZEGO SZANIAWSKIEGO W WAŁBRZYCHU

PROJEKT NR : RPDS.06.04.00-02-102/09

WARTOŚĆ PROJEKTU: 8 939 720,38 PLN

WARTOŚĆ WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH: 7 302 210,77 PLN

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH: 4 313 415,91 PLN ( 59,07 %)

WARTOŚĆ WKŁADU WŁASNEGO BENEFICJENTA: 2 988 794,86 ( 40,93 % )

WARTOŚĆ WYDATKÓW NIEKWALIFIKOWALNYCH (W TYM PODATEK VAT ) 1 637 509,61 PLN

WARTOŚĆ FINANSOWA WYKONANIA INWESTYCJI NA DZIEŃ 31.12.2011r. WYNOSI: 8 939 720,38 PLN ( 100 %)

MODERNIZACJA TEATRU DRAMATYCZNEGO IM. JERZEGO SZANIAWSKIEGO W WAŁBRZYCHU

 

Wieloletnia inwestycja została zrealizowana w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013”.

OGÓLNY ZAKRES RZECZOWY REALIZACJI PROJEKTU INWESTYCYJNEGO:

 • modernizacja systemu ogrzewania w tym: budowa nowej kotłowni gazowej oraz całkowita wymiana instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej i zimnej wody użytkowej wraz z budową stacji wentylacyjno – klimatyzacyjnej,
 • termomodernizacji obiektów, w tym ocieplenie budynków , wykonanie elewacji zewnętrznych, wymiana konstrukcji i pokryć dachowych, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej,
 • wymiana instalacji systemu sygnalizacji pożaru, modernizacja i rozbudowa systemu informatycznego i teletechnicznego
 • modernizacja węzłów sanitarnych budynkach teatru wraz z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych,
 • modernizacja Dużej Sceny w zakresie wyposażenia technicznego ( w tym: wymiana systemu oświetleniowego , akustycznego, ręcznych wyciągów linowych (sznurownia) oraz wymiany podłogi scenicznej),
 • zakup wyposażenia kameralnej sceny studyjnej ( w tym urządzeń oświetlenia scenicznego, akustycznego i dostawy krzeseł teatralnych).

 

CHRONOLOGIA REALIZACJI PROJEKTU:

 

ROK 2007

 

 1. W styczniu 2007r. został przeprowadzony przetarg na dostawę i montaż urządzeń rozdzielczo – sterowniczych oświetlenia dla Kameralnej Sceny Studyjnej. W marcu 2007r zostały zamontowane urządzenia oświetlenia scenicznego.
 2. Od stycznia do marca 2007r został przeprowadzony przetarg na dostawę i montaż urządzeń akustyki dla Kameralnej Sceny Studyjnej. W marcu 2007r. zostały zamontowane urządzenia akustyczne.
 3. W I kwartale 2007r. został przeprowadzony przetarg na dostawę 120 krzeseł teatralnych dla Kameralnej Sceny Studyjnej.

 

ROK 2009

 

 1. W dniu 30 stycznia 2009r. została podpisana w Dolnośląskim Urzędzie Marszałkowskim Preumowa nr UP/IWIPK/DRPO/0292/16/09 na zadanie „Modernizacja Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu”.
 2. W styczniu został przeprowadzony przetarg na opracowanie Studium Wykonalności projektu inwestycyjnego. W lutym 2009r. Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego z Wałbrzycha przekazała opracowanie Studium Wykonalności na ręce Teatru. Wartość opracowania: 20 740,00 zł.
 3. Na przełomie lutego i marca 2009r. zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe na wybór Inżyniera Kontraktu procesu inwestycyjnego.
 4. W okresie od marca do lipca 2009r. przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zadania inwestycyjnego.
 5. W dniu 31 lipca 2009r. Teatr otrzymał decyzję administracyjną – POZWOLENIE NA BUDOWĘ.
 6. W sierpniu 2009r. został złożony Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.
 7. W dniu 20 listopada 2009r. złożony wniosek o dofinansowanie projektu inwestycyjnego w ramach RPO WD został przez Komisję Oceny Projektów pozytywnie oceniony pod względem merytorycznym i formalnym, ponieważ spełnił wszystkie kluczowe kryteria oceny merytorycznej zawarte w „Kryteriach wyboru operacji finansowych w ramach RPO WD” zatwierdzony przez Komitet Monitorujący RPO WD.
 8. Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 3666/III/09 z dnia 08 grudnia 2009r. Wniosek o dofinansowanie projektu został pozytywnie oceniony i zakwalifikowany do dofinansowania.

 

ROK 2010

 

 1. W dniu 27 stycznia 2010r. została podpisana umowa nr UDA-RDPS.06.04.00-02-102/09-00 o dofinansowanie projektu inwestycyjnego pn. „Modernizacja Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu”
 2. W okresie od stycznia do marca 2010r. zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlano – instalacyjnych i termomodernizacji obiektów Teatru, z jednoczesną modernizacją Dużej Sceny Teatru w zakresie technologii sceny. W dniu 02 marca 2010 r. została podpisana umowa z wykonawcą.

Od 15 marca 2010r. zostały wykonane następujące prace budowlane:

 1. Budynek zaplecza technicznego (stolarnia, magazyn kostiumów)
  • wymieniono i wzmocniono konstrukcję pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi,
  • wymieniono stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną,
  • zmodernizowano węzeł sanitarny,
  • wykonano instalację elektryczna , centralnego ogrzewania , ciepłej wody użytkowej i hydrantową,
  • wykonano termomodernizację budynku z częściowym położeniem tynku zewnętrznego,
 2. Budynek magazynowy
  • wymieniono konstrukcję pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi,
  • wymieniono stolarkę okienną i drzwiową,
  • zaadoptowano pomieszczenie magazynu na kotłownie gazową , w której zamontowano kotły gazowe i urządzenia sterujące,
 3. Budynek magazynowo – garażowy
  • wykonano wymianę pokrycia dachowego,
 4. Budynek Domu Aktora
  • wymieniono konstrukcję pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi,
  • wykonano ocieplenie budynku,
  • wykonano instalację elektryczną, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, hydrantowej, telefonicznej i przeciwpożarowej.
  • wykonano remont pomieszczeń wewnętrznych oraz węzłów sanitarnych,
 5. Budynek administracyjny
  • wymieniono konstrukcję pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi
  • wykonano remonty pomieszczeń,
  • wykonano modernizację instalacji centralnego ogrzewania,
  • trwają prace termomodernizacyjne budynku (elewacja północna)
 6. Budynek widowni
  • wykonano wymianę konstrukcji pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi,
  • wykonano modernizacją instalacji centralnego ogrzewania,
  • trwają prace wymiany instalacji elektrycznej, logicznej i telefonicznej,
  • trwają prace montażowe instalacji wentylacyjnej budynku widowni,
 7. Budynek sceny
  • wykonano wymianę konstrukcji pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi
  • wykonano modernizację instalacji centralnego ogrzewania

Do końca 2010 roku trwały prace nad wymianą pokrycia dachowego nad budynkiem zaplecza scenicznego i garderób, roboty związane z ociepleniem budynku administracyjnego, wymianą instalacji elektrycznej, logicznej, telefonicznej w budynku administracji teatru.

 

ROK 2011

 

W roku 2011 zrealizowane prace związane z robotami budowlano – instalacyjnymi i termomodernizacji obiektów w zakresie:

 • wykonania nowego zadaszenia wejścia głównego do Teatru,
 • dokończenia modernizacji pomieszczeń w budynku garderób i zaplecza scenicznego,
 • dokończenie wymiany stolarki drzwiowej w budynku zaplecza scenicznego i garderób, budynku widowni i sceny,
 • wymiany instalacji oświetleniowej, przeszkodowej i ewakuacyjnej w budynku widowni i sceny,
 • dokończenie wykonania instalacji logicznej, telefonicznej i przeciwpożarowej w budynkach: zaplecza scenicznego i garderób, widowni, sceny,
 • wykonania instalacji wentylacyjnej w budynku widowni i sceny wraz z montażem stacji wentylacyjnej, ponadto w okresie od czerwca do września 2011 roku, zaplanowano prace budowlano – instalacyjne w budynku widowni i sceny w zakresie technologii sceny w tym:
 • modernizację ręcznych wyciągów linowych (sznurownia)
 • wymianę instalacji i zakup urządzeń oświetlenia scenicznego,
 • wymianę instalacji i zakup urządzeń akustyki sceny,
 • wymianę podłogi scenicznej,

 

ZAKOŃCZENIE MODERNIZACJI Teatru nastąpiło w grudniu 2011r.  zaś uroczyste przekazanie obiektów wraz z oddaniem do użytku amfiteatru przed Teatrem, zbudowanego przez Gminę Wałbrzych, miało miejsce w styczniu 2012r.

 

galeria

Komentarze widzów:

 • Mieszkałem w tym teatrze siedem lat jako dzieciak pary aktorskiej w latach 70-tych. Ten zespół budynków wraz z na pół dzikim ogrodem był prawie całym moim światem. Znałem tam chyba każdy kąt, nie wykluczając dachów i galerii nad sceną dla elektryków itd. Kiedy go odwiedzałem w latach 90-tych to była ruina. Całe życie z niego uleciało.