Już w najbliższy czwartek, o godzinie 18.00 zapra­szamy do Teatru na 5. odsłonę Szaniawingu pod hasłem „Twórcy czytają twórcę” . Tym razem z tekstem patrona wałbrzy­skiej sceny obcho­dzącej jubi­leusz pięć­dzie­się­cio­lecia zmierzą się przed­sta­wi­ciele wałbrzy­skiego środo­wiska arty­stycznego. Czytać będą plastycy, foto­graficy, poeci. Z uwagi na ogra­ni­czona liczbę miejsc i wolny wstęp należy szybko rezer­wować miejsca w Biurze Współpracy z Publicznością – tel. 74 664 96 95.

Szaniawing – to cykliczne, otwarte dla miesz­kańców miasta, czytania tekstów Jerzego Szaniawskiego odby­wające się w każdy ostatni czwarty czwartek miesiąca. Do wspólnego czytania dzieł patrona Teatru, służącego komplek­sowemu poznaniu  jego twór­czości w sezonie jubi­le­uszowym, zapra­szamy różne grupy zawodowe, wiekowe, „tematyczne”.

20 lutego  2014 r. /​ godz. 18.00 /​ czwartek  /​ Duża Scena