Aż cztery spektakle Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu powstałe w ciągu ostatnich 12 miesięcy zakwalifikowano do pierwszego etapu 19.Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. Są to: O DOBRU w reż. Moniki Strzępki, KRÓLOWA ŚNIEGU w reż. Michała Borczucha, #dziady w reż. Michała Kmiecika i BETLEJEM POLSKIE w reż. Wojciecha Farugi.

Ogólnopolski Konkurs na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej ma na celu nagradzanie najciekawszych poszukiwań repertuarowych w polskim teatrze, wspomaganie rodzimej dramaturgii w jej scenicznych realizacjach oraz popularyzację polskiego dramatu współczesnego. Konkurs organizowany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.
W I etapie Konkursu spektakle ocenia Komisja Artystyczna w składzie: Jacek Sieradzki (przewodniczący), Joanna Targoń, Joanna Wichowska, Kalina Zalewska, Andrzej Lis, Bartłomiej Miernik, Grzegorz Reske.

więcej…

Ogólnopolski Konkurs na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej ma na celu na­gra­dzanie naj­cie­kaw­szych po­szu­kiwań re­per­tu­aro­wych w pol­skim te­atrze, wspo­ma­ganie ro­dzimej dra­ma­turgii w jej sce­nicz­nych re­ali­za­cjach oraz po­pu­la­ry­zację pol­skiego dra­matu współ­cze­snego. Konkurs or­ga­ni­zo­wany jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie.

W I etapie Konkursu spek­takle ocenia Komisja Artystyczna w skła­dzie: Jacek Sieradzki (prze­wod­ni­czący), Joanna Targoń, Joanna Wichowska Kalina Zalewska, Andrzej Lis, Bartłomiej Miernik, Grzegorz Reske.