WIELCY INNI: JEZUS, GOMBROWICZ, OSIECKA
Trzy figury, trzy pomniki, trzy legendy zabierają głos. Tego wieczoru w każdym z boha­terów zoba­czymy czło­wieka. W najgorszym sensie tego słowa. Wielcy Inni: pogrążeni w resen­ty­mentach, wulgarni, niespra­wie­dliwi, brutalni, małostkowi. Śmieszni. Wrzuceni w konwencję kabaretu, programowo niepo­ważni, a zatem bezpieczni, mogą wreszcie prze­mówić najbar­dziej „własnym” głosem.

Witold Gombrowicz: nieśmiały szowi­nista zabłyśnie w kiepskim stylu. Jezus Chrystus: przemiły neurotyk opowie o konse­kwen­cjach edypalnego konfliktu z Bogiem Ojcem. Agnieszka Osiecka: upomni się o tożsamość poetki-​​alkoholiczki, w kraju, gdzie pić wypada wyłącznie poetom. Nie dajcie się zwieść pozorom. Bohaterowie tego wieczoru, nieszczę­śliwie zako­chani w sobie, w istocie proszą Was o miłość. A każde szyderstwo podszyte jest szczerym uwiel­bieniem. Na granicy dobrego smaku.

323 Premiera: 14 lutego 2014 roku

50. sezon arty­styczny Teatru Dramatycznego im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu

http://www.facebook.com/standupteatralny

* STÓJ, BO STRZELAM! to cykl kame­ralnych spek­takli jednego aktora,

wpisu­jących się w tradycję kaba­re­towego nurtu stand-​​up comedy, czyli saty­rycznych mono­logów wygła­szanych przez aktora wprost do widowni, w kontekście społecznym, poli­tycznym, obycza­jowym. Głównym celem reali­za­torów nurtu stand-​​up jest bezkom­pro­misowy i nie zawsze poli­tycznie poprawny dialog z publicz­nością, doty­kający tematów wyklu­czonych z głównego dyskursu debaty publicznej lub z rożnych powodów – niepo­pu­larnych. Do współ­pracy zapro­si­liśmy młodych drama­turgów, których autorskie teksty zbroją wałbrzy­skich aktorów w starciu z „zaka­zanym”. Broń języka zostaje odbezpieczona.