Dotacje MKiDN

Z przyjemnością informujemy, że dzię™ki dotacjom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego zrealizował‚ (i realizuje) następują…ce projekty:

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007- 2013            

Fundusze Europejskie – dla rozwoju Dolnego Śląska

 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007 ? 2013

PRIORTET NR 6 ?WYKORZYSTANIE I PROMOCJA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO I KULTUROWEGO DOLNEGO ŚLĄSKA ( TURYSTYKA I KULTURA)

DZIAŁANIE NR 6.4 ?TURYSTYKA KULTUROWA?

 

PROJEKT INWESTYCYJNY : INFORMATYZACJA TEATRU DRAMATYCZNEGO IM. JERZEGO SZANIAWSKIEGO W WAŁBRZYCHU

 

PROJEKT NR : RPDS.06.04.00-02-011/12

Wartość zadania brutto wynosi 583 074,21 zł., w tym :

 • środki z Budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 240 000,00 zł,
 • środki z Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego    w wysokości 331 410,85, zł,
 • środki własne Teatru w wysokości 11 663,00 zł

OGÓLNY ZAKRES RZECZOWY REALIZACJI PROJEKTU INWESTYCYJNEGO:

Celem zadania inwestycyjnego „Informatyzacja Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu”. jest zakup i montaż sprzętu komputerowego oraz zakup i wdrożenia oprogramowania wspomagające zarządzanie instytucją kultury w tym:

 1. Zakup sprzętu komputerowego:
 • zakup komputerów stacjonarnych w ilości 13 kompletów,
 • zakup komputerów stacjonarnych z rozszerzoną grafiką w ilości 6 kompletów,
 • zakup komputerów stacjonarnych ( stacji graficznych) w ilości 2 kompletów,
 • zakup komputerów mobilnych wraz z stacją dokującą w ilości 11 kompletów,
 • zakup komputerów mobilnych wraz z modemem 3G ? w ilości 5 kompletów ,
 • zakup komputera mobilnego w ilości 1 kompletu,
 • zakup jednostki serwerowej w ilości 1 kompletu,
 • zakup drukarek komputerowych w ilości 12 kompletów,
 • zakup kserokopiarek w ilości 2 kompletów,
 • zakup skanerów w ilości 7 kompletów,
 • zakup skanera dokumentowego w ilości 1 kompletu
 • zakup plotera tnącego w ilości 1 kompletu,
 • zakup zasilacza awaryjnego UPS 20 kVA w ilości 1 kompletu,
 • zakup osprzętu sieciowego ( punkt dostępowy, router sieciowy) w ilości 1 kompletu,
 • zakup dodatkowego sprzętu mobilnego ( dysk przenośny, karta dźwiękowa w ilości 1 zestawu,
 • zakup monitorów komputerowych w ilości 29 kompletów,
 • zakup drukarek do płyt CD/DVD w ilości 1 kompletu
 1. Zakup oprogramowania:
 • oprogramowanie finansowo – księgowe rozszerzone o moduł fakturowania i zamówień publicznych w ilości 15 stanowisk,
 • oprogramowanie kadrowo – płacowe w ilości 3 stanowisk,
 • oprogramowanie elektronicznego sekretariatu w ilości 26 stanowisk,
 • oprogramowanie bazą noclegową w ilości 5 stanowisk,
 • oprogramowanie zarządzania archiwum zakładowym w ilości 1 stanowiska,
 • oprogramowania graficznego w ilości 4 stanowisk,
 • oprogramowanie sprzedaży biletów z możliwością rezerwacji i zakupu przez Internet w ilości 5 stanowisk,
 • oprogramowanie biurowe w ilości 33 stanowisk,
 • oprogramowanie serwerowe z obsługą baz SQL w ilości 35 stanowisk,
 • oprogramowanie do obsługi nagrywarek CD/DVD/BR w ilości 5 stanowisk,
 • oprogramowanie specjalistyczne do projektowania oświetlenia scenicznego w ilości 1 stanowiska,
 • oprogramowanie do obróbki dźwięku i obrazu w ilości 4 stanowisk,

Rzeczowa zadania jest realizowana w latach 2012- 2013. W pierwszej połowie 2012r. w ramach powyższego zadania inwestycyjnego zostały zrealizowane następujące prace:

 • CHRONOLOGIA REALIZACJI PROJEKTU :

ROK 2012

 1. W dniu 24 lutego 2012r przeprowadzono postępowanie przetargowe – Zapytanie ofertowe na sporządzenie kompletnego wniosku o dofinansowanie wraz z sporządzeniem Studium wykonalności projektu. Wykonawcą powyższego zadania została firma EUROSTO – Michał Szymczak z Bydgoszczy na kwotę 3 321,00 zł brutto.
 2. W dniu 02 kwietnia 2012r został złożony do Wydziału Wdrażania RPO WD Wniosek o dofinansowanie projektu pn. Informatyzacja Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu.
 3. W dniu 22 października 2012r. została podpisana Umowa o dofinansowanie projektu „Informatyzacja Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu”
 4. W dniu 06 grudnia 2012r. zostało ogłoszone Zapytanie ofertowe na wybór Inżyniera Kontraktu procesu inwestycyjnego, którym zostało INVEST SUDETY – Marlena Klonowska z Wałbrzycha. Wartość zadania 22 500,00 zł

ROK 2013 

W chwili obecnej został ogłoszony przetarg nieograniczony na dostawcę sprzętu komputerowego  i wdrożenia oprogramowania wspomagającego zarządzanie instytucją kultury.

Całkowite zakończenie robót montażowo – wdrożeniowych oraz zakończenie rzeczowe realizacji zadania jest zaplanowane do 25 listopada 2013r. Zakończenie finansowe realizacji zadania 31.12.2013r.

 

Przygotował:

Janusz Krzyszpin

 

 

2013

Projekty do realizacji:

 • WAŁBRZYCH: ĹťADNYCH HEROSÓW 50. sezon Teatru Dramatycznego

  Cykl działań artystycznych, związanych z jubileuszowym, 50. sezonem artystycznym Teatru w Wałbrzychu. Na zadanie składa się sekwencja zdarzeń, którą rozpocznie opracowanie dramaturgiczne unikatowych materiałów, znanych jako „Pamiętniki Wałbrzyszan” ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wałbrzychu. Przygotowane przez kilku wybitnych dramaturgów teksty zostaną skierowane do realizacji: wybrany jeden w formie spektaklu (prapremiera 15 listopada 2013r. i 8 pokazów popremierowych), a pozostałe jako szkice sceniczne dorocznych dni dramaturgii w drugiej połowie września 2013r. (4 szkice , 8 pokazów), zrealizują zaproszeni przez Teatr studenci reĹźyserii krakowskiej PWST. Okres pomiędzy tymi zdarzeniami artystycznymi wypełnią działania popularyzatorskie z udziałem twórców projektów, w oparciu o wypracowaną w toku realizacji zadania dokumentację.

  Celem zadania „WAŁBRZYCH: ĹťADNYCH HEROSÓW 50. sezon Teatru Dramatycznego” jest stworzenie autorskiej i wieloaspektowej próby spojrzenia na historię Wałbrzycha w ostatnich 50 latach (w okresie powstania i działania Teatru Dramatycznego), widzianą oczami mieszkańców miasta na podstawie wywiadów i materiałów Ĺşródłowych (pamiętników, wspomnień, reportaĹźy). Po raz pierwszy podjęta zostanie próba zdefiniowania przemian społecznych, politycznych, kulturowych miasta, która poprzez jednostkowe wspomnienia i doświadczenia moĹźe stać się nie tylko miejską historią, ale równieĹź opowieścią zarówno o historii PRL, polskich przemianach po 1989 roku, czy nawet o przemianach obyczajowych ostatnich 50 lat. Historią zwykłych ludzi, nie ĹťADNYCH HEROSÓW. Miejscami dramatyczną, ale równieĹź sentymentalną lub zabawną. Jubileuszowy projekt Teatru, ma szansę pokazać jego waĹźną społeczną funkcję w dziejach miasta Teatr i jego losy są zwierciadłem wałbrzyskiej historii, odbijają los mieszkańców miasta, stając się waĹźnym dla nich miejscem, gdzie odnajdują lokalne historie, splecione z ich osobistymi losami i historią Polski. Dzięki realizacji zadania, Teatr będzie mógł mówić o mieście ustami jego mieszkańców i widzieć historię ich oczami. Tym samym stać się miejskim medium, które skupia w sobie wszystkie aspekty miejskiej historii.

 • XI WAŁBRZYSKIE FANABERIE TEATRALNE (22-28 listopada 2013 r.)

  Wałbrzyskie FANABERIE Teatralne to JEDYNY FESTIWAL TEATRALNY W WAŁBRZYCHU, stanowi więc jedyną szansę na spotkanie z wyselekcjonowanymi spektaklami przygotowanymi przez inne sceny w Polsce. W listopadzie 2013 roku podczas JEDENASTEJ EDYCJI FESTIWALU, przez kolejnych 7 dni około 70 aktorów z 9 zespołów teatralnych zaprezentuje dla ok. 1200 widzów 9 wyjątkowych projektów artystycznych, wyróĹźniających się pod względem formy, treści, poszukiwań i artystycznych wyborów.

  XI Wałbrzyskie FANABERIE Teatralne przebiegać będą pod hasłem: TEATR REPORTAĹťU. Tym samym planujemy powołać na kilka dni pierwszy w Polsce festiwal teatralny, poświęcony szeroko rozumianej literaturze faktu: biografiom, autobiografiom, reportaĹźowi, fabularyzowanym dokumentom, archiwom (urzędowym i etnograficznym) oraz zjawiskom społecznym, które dzięki udramatyzowaniu lub zabiegom maskującym dramatyzowanie stały się tematem dla współczesnego teatru . Tak pomyślany program podstawowy uzupełni nurt dodatkowy, m.in. o waĹźne pozycje repertuarowe teatru lat minionych, które zachowały się w zapisach archiwalnych teatru polskiego. Potrzeba stworzenia takiej oferty programowej wynika z obserwowanej przez nas nowej tendencji w polskim teatrze: gwałtownie rosnącej liczbie scenicznych realizacji, opartych o ten rodzaj literatury, której poddał się sie takĹźe nasz Teatr.

 • ŚWIATŁO NA PLACE – ZAKUP OŚWIETLENIA DO REALIZACJI SPEKTAKLI PLENEROWYCH

  Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu informuje, Ĺźe w dniu 10 grudnia 2013 roku zakończył realizację zadania pn. ?ŚWIATŁO NA PLACE ? zakup oświetlenia do realizacji spektakli plenerowych? w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rozwój infrastruktury kultury. Zadanie ?Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego?. W ramach zadania zrealizowany został zakup wyposaĹźenia dla pracowni oświetleniowej do działań plenerowych i dla otwartej przestrzeni amfiteatru. Teatr zakupił:reflektory o mocy 1000 W z osprzętem, reflektory 2000 W z osprzętem, reflektory profilowe 50 stopni z osprzętem, komputerowy pulpit sterowania światłem scenicznym z monitorem i aluminiową wolnostojącą rampę do wieszania reflektorów. Posiadanie wymienionego wyposaĹźenia oświetleniowego, a takĹźe profesjonalnego nagłośnienia zakupionego w ubiegłym roku, równieĹź w efekcie realizacji programu MKiDN, umoĹźliwi Teatrowi niezaleĹźną i samodzielną realizację profesjonalnych projektów plenerowych. Pozwoli rozszerzyć ofertę kulturalną, edukacyjną i artystyczną, wzbogaci moĹźliwości pracy realizatorów współpracujących z Teatrem. Budowanie projektów plenerowych o charakterze otwartym, stworzy Teatrowi niepowtarzalną szansę uczynienia kolejnego kroku w kierunku stałych odbiorców tych działań,,takĹźe pozwoli zainteresować nimi rzadziej korzystającego z oferty artystycznej lub zupełnie przypadkowego widza. DoposaĹźenie teatralnej pracowni oświetleniowo ? akustycznej w wymieniony sprzęt, pozwoli oswajać na cele teatralne róĹźne, często z pozoru surowe i niegościnne przestrzenie miejskich placów, budynków poprzemysłowych, boisk, nieczynnych dworców. Pozwoli realizować nowe projekty sceniczne w miejskim amfiteatrze, usytuowanym przy placu Teatralnym oraz na wielu innych placach miejskich: Magistrackim, Kościelnym…

  Zdjęcia za­kupów do­ko­na­nych dla Teatru Dramatycznego: Zadanie ŚWIATŁO NA PLACE re­ali­zo­wane w ra­mach Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ? Infrastruktura Kultury

   

 • Teatralna [de]KONSTRUKCJA V

  Zadanie „Teatralna [de]KONSTRUKCJA V” to wielomiesięczny i dwuetapowy cykl działań edukacyjnych, realizowanych na mocy porozumienia z wybraną szkołą, mający na celu stworzenie spektaklu teatralnego. Uczestnicy projektu podczas cyklu działań zapoznają się z technologicznym i artystycznym aspektem tworzenia spektaklu. W pierwszej fazie zadania odbiorcy uczą się świadomego i krytycznego oglądania spektakli oraz poznają podstawy sztuki aktorskiej, natomiast w fazie drugiej, wspierani przez zawodowych realizatorów realizują własne przedstawienie w oparciu o tytułową „dekonstrukcję” jednego ze spektakli, przeprowadzoną przez jego twórców. MłodzieĹź będzie aktywnie uczestniczyć w pracy nad kaĹźdym etapem pokazu: od koncepcji, poprzez pisanie tekstu, opracowanie promocji, po udział w przedstawieniu, a poznając tajniki warsztatu teatralnego poznaje nie tylko umiejętność przygotowania i odczytywania tekstu kultury, ale równieĹź nauczy się organizować go i promować.

 

2012

 • Zakup wyposaĹźenia do realizacji spektakli plenerowych

  Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu informuje, Ĺźe w dniu 20 grudnia 2012 roku zakończył realizację zadania pn. ?TEATR NA PLACACH ? ZAKUP WYPOSAĹťENIA DO REALIZACJI SPEKTAKLI PLENEROWYCH? w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rozwój infrastruktury kultury. Zadanie ?Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego?. W ramach zadania zrealizowany został zakup przenośnego systemu nagłośnienia do działań plenerowych i dla otwartej przestrzeni amfiteatru. Teatr zakupił : kolumny frontowe, kolumny basowe, mikrofony wokalowe nagłowne (mikroporty), dystrybutory antenowe, zasilacz, odbiorniki antenowe, nadajniki „bodypack”, anteny, kable antenowe krótkie, kable antenowe długie, obudowa transportowa do mikroportów, okablowanie sterownicze i energetyczne, główki do nadajnika HT 4500, monitory odsłuchowe, cyfrowy stół mikserski, obudowę transportową do stołu mikserskiego, ekrany do projekcji. Posiadanie wymienionego sprzętu, a być moĹźe w niedalekiej przyszłości takĹźe profesjonalnego oświetlenia, umoĹźliwi Teatrowi niezaleĹźną i samodzielną realizację profesjonalnych projektów plenerowych. Pozwoli rozszerzyć ofertę kulturalną, edukacyjną i artystyczną, wzbogaci moĹźliwości pracy realizatorów współpracujących z Teatrem. Budowanie projektów plenerowych o charakterze otwartym, stworzy Teatrowi niepowtarzalną szansę uczynienia kolejnego kroku w kierunku stałych odbiorców tych działań, ,takĹźe pozwoli zainteresować nimi rzadziej korzystającego z oferty artystycznej lub zupełnie przypadkowego widza. DoposaĹźenie teatralnej pracowni oświetleniowo ? akustycznej w wymieniony sprzęt, pozwoli oswajać na cele teatralne róĹźne, często z pozoru surowe i niegościnne przestrzenie miejskich placów, budynków poprzemysłowych, boisk, nieczynnych dworców. Pozwoli realizować nowe projekty sceniczne w miejskim amfiteatrze, usytuowanym przy placu Teatralnym oraz na wielu innych placach miejskich: Magistrackim, Kościelnym…

  Zdjęcia za­kupów do­ko­na­nych dla Teatru Dramatycznego: Zadanie TEATR NA PLACACH re­ali­zo­wane w ra­mach Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ? Infrastruktura Kultury

 • Teatralna [de]KONSTRUKCJA IV

  „Teatralna [de]KONSTRUKCJA IV” to dwuetapowy cykl działań edukacyjnych, realizowanych wspólnie z jedną z wałbrzyskich szkół i poświęconych procesowi tworzenia spektaklu teatralnego. Uczestnicy zapoznają się z tym procesem zarówno w aspekcie technologicznym, jak i artystycznym. W pierwszej fazie zadania uczyć się będą świadomego i krytycznego oglądania spektakli oraz poznają podstawy sztuki aktorskiej, natomiast w fazie drugiej – wspierani przez zawodowych realizatorów – zrealizują własne przedstawienie w oparciu o tytułową ?[de]konstrukcję? jednego ze spektakli repertuarowych, przeprowadzoną przez jego twórców. MłodzieĹź będzie aktywnie uczestniczyć w pracy nad kaĹźdym etapem pokazu: od koncepcji, poprzez pisanie tekstu, opracowanie promocji, projektowanie i realizację scenografii, po udział w przedstawieniu, poznając tajniki warsztatu teatralnego.

 • X Jubileuszowe Wałbrzyskie FANABERIE Teatralne (15 – 24 listopada 2012r.)

  ?Wałbrzyskie FANABERIE Teatralne? to JEDYNY FESTIWAL TEATRALNY W WAŁBRZYCHU, a co za tym idzie ? jedyna szansa na spotkanie ze spektaklami przygotowanymi przez inne sceny w Polsce. Stanowi on bardzo powaĹźny wkład w zwiększenie dostępu do kultury dla mieszkańców miasta i okolic.Dzięki FANABERIOM wielbiciele Melpomeny mogą obejrzeć spektakle proponowane przez inne ośrodki teatralne, zapoznać się z trendami panującymi w sztuce i włączyć się w nurt wielkomiejskiego Ĺźycia kulturalnego. Rozbudzona poprzez ?FANABERIE? potrzeba dyskusji o teatrze i chęć poznawania róĹźnorodnych zjawisk sprawia, Ĺźe ? odpowiadając na oczekiwania publiczności ? co roku proponujemy odmienny motyw przewodni festiwalowego repertuaru. W poprzednich edycjach prezentowaliśmy spektakle ?najlepsze?, ?najnowsze?, przedstawienia debiutantów, spektakle alternatywne, bohaterem ostatnich Fanaberii był Aktor.

  Podstawowym wyróĹźnikiem ?Wałbrzyskich FANABERII Teatralnych? jest róĹźnorodność prezentowanych zjawisk artystycznych: od monodramu po spektakl wieloobsadowy; od tradycyjnego przedstawienia na scenie pudełkowej po ogrywanie przestrzeni pozateatralnej, od spektakli wykonaniu utalentowanych, intrygujących debiutantów po finezyjne popisy mistrzów teatru? Repertuar kaĹźdego roku kształtowany jest bardzo starannie, z uwzględnieniem linii repertuarowej Teatru Dramatycznego i oczekiwań publiczności. W minionych dziewięciu sezonach wałbrzyscy widzowie podczas listopadowego festiwalu otrzymywali dużą dawkę współczesnego teatru, głównie polskiego, ale pojawiały się takĹźe spektakle zagraniczne: z Niemiec, Czech a nawet Meksyku. Wałbrzyskie FANABERIE Teatralne nie tylko wzbogacają ofertę artystyczną Teatru i miasta, stanowią – nade wszystko – szczególna platformę wymiany myśli i doświadczeń. Są spotkaniem ludzi i zespołów, twórców i publiczności. Dzięki działalności Klubu Festiwalowego widzowie i artyści mają moĹźliwość rozmowy. Moderowane dyskusje często przekształcają się w bardzo twórcze spory o istotę sztuki.

 

2011

 • Zakup systemów mebli do podręcznego magazynu kostiumów i zaplecza technicznego, systemów multimedialnych i nagłośnieniowego dla Sali 3A i Otwartej sceny we foyer

  Zadanie NIE TYLKO SCENA ? TEATR FUNKCJONALNY I NOWOCZESNY realizowane w ramach Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Infrastruktura Kultury – dało Teatrowi moĹźliwość wyposaĹźenia w profesjonalne systemy meblowe pomieszczenia podręcznego magazynu kostiumów (uĹźytkowanego przez garderobiane Teatru), zaplecza technicznego (będącego miejscem pracy zespołu technicznego) oraz obu kabin, akustycznej i oświetleniowej, obsługujących dużą scenę teatru. Działanie to podniosło w znacznym stopniu estetykę wymienionych miejsc i przyczynia się takĹźe do wzrostu komfortu pracy zatrudnionych tam osób. Stwarza warunki do sprawnej i efektywnej pracy.

  Zakup systemów multimedialnych zarówno stacjonarnego jak i mobilnego wspieranych przez nowy i niezwykle funkcjonalny system nagłośnieniowy, pozwoli stworzyć (dla Sali 3A i ?Otwartej sceny? na foyer) nowoczesne miejsca do pracy dla realizatorów teatralnych, aktorów, teatralnych techników i instruktorów teatralnych pracujących z młodzieżą.

  Wykorzystanie w Teatrze najnowszych technologii zdecydowanie podwyższy jakość przygotowywanych spektakli, poprawi standard odbioru i wpłynie na wzbogacenie oferty kulturalnej skierowanej do widza.

  Zdjęcia zakupów dokonanych dla Teatru Dramatycznego: Zadanie NIE TYLKO SCENA ? TEATR FUNKCJONALNY I NOWOCZESNY realizowane w ramach Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ? Infrastruktura Kultury

 • Teatralna [de]KONSTRUKCJA III

  „Teatralna [de]KONSTRUKCJA III” ? obejmuje dwuetapowy cykl interaktywnych działań edukacyjnych, realizowanych wspólnie ze szkołą [na mocy porozumienia], poświęconych procesowi tworzenia spektaklu teatralnego, w którym uczestnicy zapoznają się z procesem tworzenia dzieła teatralnego zarówno w aspekcie technologicznym, jak i artystycznym. W pierwszej fazie zadania uczyć się będą świadomego i krytycznego oglądania spektakli oraz poznają podstawy sztuki aktorskiej, natomiast w fazie drugiej – wspierani przez zawodowych realizatorów: reĹźysera, scenografa, choreografa… – zrealizują własne przedstawienie w oparciu o tytułową ?[de]konstrukcję? jednego ze spektakli repertuarowych, przeprowadzoną przez jego twórców. ?TEATRALNA [de]KONSTRUKCJA III? jest przeznaczona dla wszystkich uczniów wybranej szkoły, a jej pierwsza część ma wyłonić szczególnie zainteresowanych teatrem, którzy gotowi są spróbować swoich sił na scenie i przy realizacji technicznej spektaklu. MłodzieĹź będzie aktywnie uczestniczyć w pracy nad kaĹźdym etapem pokazu: od koncepcji, poprzez pisanie tekstu, opracowanie promocji, projektowanie i realizację scenografii, po udział w przedstawieniu, poznając tajniki warsztatu teatralnego na poziomie gry aktorskiej oraz na innych płaszczyznach realizacji. Pozwala to odkryć nie tylko umiejętność przygotowania i odczytywania tekstu kultury, ale uczy takĹźe organizować go i promować.

  http://dekonstrukcja.loswiebodzice.net/index.html

  http://loswiebodzice.net – Mamy marzenia do spełnienia

  http://loswiebodzice.net – Mamy marzenia do spełnienia – fotoreportaĹź Katarzyny Kopery

 • IX Wałbrzyskie FANABERIE Teatralne (18 ? 24 listopada 2011)

  Celem zadania pn. „IX Wałbrzyskie FANABERIE Teatralne (18 ? 24 listopada 2011)” jest promocja, wspieranie i prezentacja najwartościowszych zjawisk i tendencji w polskim oraz światowym teatrze. Podstawowym wyróĹźnikiem ?Wałbrzyskich FANABERII Teatralnych? jest róĹźnorodność prezentowanych zjawisk artystycznych: od monodramu po spektakl wieloobsadowy, od tradycyjnego przedstawienia na scenie pudełkowej, po ogrywanie przestrzeni pozateatralnej, od spektakli wykonaniu utalentowanych, intrygujących debiutantów po finezyjne popisy mistrzów teatru? W 9. edycji ?Wałbrzyskich FANABERII Teatralnych? bohaterem przeglądu będzie AKTOR. W sytuacji, gdy teatr ulega głębokim przeobraĹźeniom, sztuka teatralna ewoluuje, angaĹźując coraz to nowe środki inscenizacyjne, poszukując wciąż nowych rozwiązań scenicznych, gdy przedawnieniu ulegają trendy artystyczne, dobre, rzetelne aktorstwo niezmiennie stanowi podstawę pracy teatralnej. Choć zmieniają się konwencje i akceptowana stylistyka, to jednak WARSZTAT pozostaje zawsze najcenniejszą wartością, bo pozwala się odnaleźć w spektaklach wszelkich nurtów i odmian. W przedstawieniach proponowanych w festiwalu „IX Wałbrzyskie FANABERIE Teatralne (18 ? 24 listopada 2011)” aktor jest nie tylko tworzywem, przedmiotem spektaklu, ale i jego bohaterem. Program skonstruowany jest tak, by prezentował wiele odcieni sztuki aktorskiej. Zawiera zatem spektakle mistrzowskie, w których wybitni aktorzy tworzą wspaniałe role, czasem wręcz kreacje i przedstawienia, w których treścią jest sztuka aktorska. Dobór tytułów stanowi swoisty przegląd ?niewolników sztuki kreacyjnej? : gwiazdy mieszają się z komediantami, marzyciele Ĺźyjący w świecie fikcji z celebrytami i politykami. Wchodzenie w rolę, kreowanie, tworzenie alternatywnych osobowości ? to wszystko znajdzie się w programie 9 edycji ?Fanaberii?. Aktorzy na scenie i aktorzy w Ĺźyciu ? w interpretacji mistrzów. Kolejnym wyróĹźnikiem FANABERII W ROKU 2011 będzie MISTRZOSTWO. W całym bogactwie propozycji teatralnych w Polsce wyszukamy spektakle, w których wybitni artyści tworzą/stworzyli wyśmienite role. Pragniemy zaprezentować zarówno ?starą szkołę? aktorską, jak i nowe rozwiązania i metody pracy twórczej. Nie zamierzamy porównywać, ani konfrontować ?starych? z ?młodymi?, raczej zamierzamy pokazać, Ĺźe polskie aktorstwo w kaĹźdym aktywnie działającym pokoleniu ma się świetnie, Ĺźe w kaĹźdym pokoleniu moĹźna wyróĹźnić klasę mistrzów. Przygotowując repertuar 9. edycji FANABERII, świadomie zadecydowaliśmy w tym wydaniu festiwalu o rezygnacji ze spektakli zagranicznych, by skoncentrować się na obserwowaniu dokonań POLSKICH AKTORÓW. Wychodząc z załoĹźenia, Ĺźe w aktualnej ofercie POLSKICH TEATRÓW znajdziemy wystarczającą do zbudowania repertuaru Festiwalu ilość wybitnych ról i kreacji aktorskich.

 • Prapremiera sztuki „W PUSTYNI I W PUSZCZY”

  Zadanie Prapremiera sztuki „W PUSTYNI I W PUSZCZY” polega na przygotowaniu i zrealizowaniu prapremierowej prezentacji przedstawienia. Na podstawie powieści Henryka Sienkiewicza powstało juĹź w Polsce kilka przedstawień, ale wałbrzyska realizacja zostanie przygotowana na bazie zupełnie nowego tekstu dramatycznego, przygotowanego przez Bartosza Frąckowiaka i Weronikę Szczawińską. Realizatorzy przedstawienia – Bartek Frąckowiak i Weronika Szczawińska – zapowiadają: Koncepcja spektaklu ?W pustyni i w puszczy? oparta jest na krytycznej lekturze powieści Sienkiewicza. Szczególny nacisk zostanie połoĹźony na wątki dotyczące polskich marzeń kolonialnych, istniejących w niejawnej formie w róĹźnych tekstach kultury. Afrykańska historia Stasia i Nel nie jest traktowana jako niewinna i transparentna narracja przygodowa, lecz jako forma polskich kolonialnych snów o potędze. Formuła powieści edukacyjnej, zaproponowana przez Sienkiewicza, słuĹźy w istocie ukształtowaniu postaw opartych na hegemonicznym światopoglądzie, wykluczającym wszelkie formy inności poza nawias człowieczeństwa rozumianego zgodnie z europejskim modelem lub teĹź projektującym europejską i polską siatkę wartości na to, co obce, nieznane, nierozpoznawalne. W spektaklu zderzone zostaną róĹźne polskie i europejskie narracje i fantazmaty kolonialne, wywiedzione z róĹźnorodnego materiału literackiego oraz ikonograficznego (np. ?Jądro ciemności? Josepha Conrada, polskie książki podróĹźnicze: Brandys, Fiedler, Szklarski, komiksy Makuszyńskiego, proza Coetzeego i Sebalda, periodyk ?Morze i kolonie?, opracowania dotyczące Ligii Morskiej i Kolonialnej, fotografie Leni Riefenstahl, Felice Beato, prace Janka Simona, filmy Herzoga, Coppoli i Miliusa). Dzięki temu forma sceniczna uzyska unikatową postać teatralnego eseju.

 

2010

Zdjęcia zakupów dokonanych dla Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu w ramach realizacji programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „INFRASTRUKTURA KULTURY”.
Zadanie pn.: „Zakupy dla pracowni specjalistycznych Teatru” zrealizowane zostało ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorządu Województwa Dolnośląskiego i środków własnych Teatru.

 

 • Zakup wyposaĹźenia dla pracowni specjalistycznych teatru

  W ramach zadania ?Zakup wyposaĹźenia dla pracowni specjalistycznych teatru? dokonano przebudowy moĹźliwości technicznych stolarni i tapicerni, pracowni krawieckiej, plastycznej i charakteryzatorskej. Pracownie te zajmują się wykonywaniem specjalistycznych zadań dla działań zarówno artystycznych jak i informacyjno-promocyjnych oraz edukacyjnych. Zakup nowych urządzeń i sprzętu pozwolił uzyskać wyĹźszą jakość szytych kostiumów, lepszą i nadążającą za aktualnymi standardami charakteryzację, nowoczesne i nowatorskie rozwiązania przy realizacji projektów plastycznych, promocyjnych, informacyjnych, a takĹźe bardziej efektywną pracę rzemieślników teatralnych.

  Przeprowadzenie tego przedsięwzięcia pozwoliło dokonać zakupu dla teatralnych pracowni potrzebnych w nich urządzeń i sprzętu. W ramach realizacji projektu zakupiono:

  • dla pracowni krawieckiej: stębnówkę, maszynę jednoigłową, overlock do szycia łańcuszkiem, manekiny krawieckie;
  • dla pracowni charakteryzatorskiej: drewniane głowy w róĹźnych rozmiarach, brodacze, głowy korkowe, brodacze korkowe, poduszkę do czesania tres, głowy styropianowe, kartacze, czesała, tresbanki, uchwyty do nich, kołowrotek, stojaki do głów drewnianych, statywy do peruk, krauzle tiule, sprężyny montaĹźowe, szpilki, szydełka, oprawki do nich, sztyfty do montaĹźu, sztuczną skórę, łysinę, piecyk perukarski z podstawą i Ĺźelazkiem;
  • dla pracowni plastycznej: stół z do cięcia materiałów takich jak folie samoprzylepne, papier, tkaniny, matę do cięcia chroniącą blat stołu, profesjonalną gilotynę do papieru, bindownicę, kolorową kserokopiarkę;
  • dla pracowni stolarsko-tapicerskiej: pilarkę do cięcia poprzecznego, mobilną wiertarko-dłutarkę, mobilną strugarkę, mobilną pilarkę taśmową i tarczową, sprężarkę i pneumatyczny taker, wiertarkę, zakrętarkę, maszynę do szycia dla tapicera, odkurzacz przemysłowy.
 • Celem zadania pn. „VIII Wałbrzyskie FANABERIE Teatralne ? międzynarodowy festiwal teatralny” jest promocja, wspieranie i prezentacja najwartościowszych zjawisk i tendencji w polskim oraz światowym teatrze.

  Podczas 8 dni festiwalowych ok. 60 aktorów z 14 zespołów teatralnych zaprezentuje 12 wyjątkowych projektów artystycznych, wyróĹźniających się pod względem formy, treści, poszukiwań i artystycznych wyborów. Za realizację zadania odpowiedzialnych będzie ok. 45 pracowników i współpracowników Teatru. Festiwalowi towarzyszyć będą takĹźe 2 imprezy dodatkowe w ramach ?9. Wałbrzyskiej Sceny Festiwalu WROSTJA? oraz ?5. Wałbrzyskiego POMOSTU Teatralnego?.

  Podstawowym wyróĹźnikiem ?Wałbrzyskich FANABERII Teatralnych? jest róĹźnorodność prezentowanych zjawisk artystycznych: od monodramu po spektakl wieloobsadowy, od tradycyjnego przedstawienia na scenie pudełkowej, po ogrywanie przestrzeni pozateatralnej, od spektakli w wykonaniu utalentowanych, intrygujących debiutantów po finezyjne popisy mistrzów teatru? Repertuar kaĹźdego roku kształtowany jest bardzo starannie, z uwzględnieniem linii repertuarowej Teatru Dramatycznego i oczekiwań publiczności. Od ośmiu lat wałbrzyscy widzowie podczas listopadowego festiwalu otrzymują dużą dawkę współczesnego teatru, głownie polskiego, ale pojawiają się takĹźe spektakle zagraniczne. Zazwyczaj wśród propozycji teatrów repertuarowych pojawiają się takĹźe pojedyncze projekty alternatywne. Coraz większe zainteresowanie widowni dla takich rozwiązań artystycznych sprawiło, Ĺźe w 2010 roku „Wałbrzyskie FANABERIE Teatralne” poświęcone będą spektaklom teatrów alternatywnych.

 • Prapremiera sztuki BYŁ SOBIE ANDRZEJ ANDRZEJ ANDRZEJ I ANDRZEJ

  Zadanie ?Prapremiera sztuki BYŁ SOBIE ANDRZEJ ANDRZEJ ANDRZEJ I ANDRZEJ” Pawła Demirskiego w reĹźyserii Moniki Strzępki jest kolejną realizacją Teatru Dramatycznego, przygotowywaną w ramach ?SCENY PRAPREMIER?.

  Zaproszony do współpracy duet realizatorski zasłynął juĹź niebanalnymi komentarzami artystycznymi do rzeczywistości i cieszy się uznaniem zarówno krytyki, jak i publiczności. ?Był sobie Andrzej…? będzie spektaklem o legendach polskiej kultury, o polskim teatrze, o narracjach tworzonych przez artystów do opisania polskiego społeczeństwa, wreszcie próbą odpowiedzi na pytanie o relacje pomiędzy twórcą a widzem. W wyniku realizacji zadania powstanie nie tylko przedstawienie teatralne, ale takĹźe nowy utwór dramatyczny, który ma szanse zaistnieć takĹźe i na innych scenach. Zapraszając do współpracy uznany tandem twórczy Teatr Dramatyczny w Wałbrzychu realizować będzie cel, jakim jest promocja, wspieranie i prezentacja najwartościowszych zjawisk i tendencji w polskim teatrze./p>

 

2009

 • Modernizacja i poprawa funkcjonalności magazynów dekoracji

  W ramach zadania „Modernizacja i poprawa funkcjonalności magazynów dekoracji” wykonane zostaną następujące działania :

  • przygotowanie książki obmiarów planowanych robót
  • pełnienie nadzoru inspektorskiego
  • wyburzenie wybranych ścian działowych
  • tynkowanie ścian wewnętrznych i wykonanie podjazdu pod wewnętrzne schody
  • wylanie nowej podłogi w pomieszczeniach magazynowych oraz wykonanie odprowadzenia wód deszczowych przy magazynach
  • wymiana opraw i instalacji oświetleniowej

  Zmiany te pozwolą na poprawę warunków i zwiększenie ilości przechowywanych dekoracji, które dzięki temu nie będą naraĹźone na zniszczenie. Zmniejszą się koszty eksploatacji pomieszczeń. Realizacja zadania w znaczącym stopniu wpłynie na poprawę warunków funkcjonowania Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu.

  Materiał zdjęciowy z wykonania zadania: „Modernizacja magazynów dekoracji” zrealizowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

 • TEATRALNA [de]KONSTRUKCJA

   

  Celem zadania jest edukacja kulturalna, poświęcona procesowi tworzenia dzieła teatralnego w oparciu o moderowaną dekonstrukcję wybranych scen spektaklu „Bohater roku” Ratajczaka/ Czaplińskiego w reĹźyserii Piotra Ratajczaka oraz działania praktyczne.

  Realizacja projektu obejmuje:

  • udział młodzieĹźy w spektaklu, po którym – przy udziale moderatora – zostanie zrealizowana dekonstrukcja wybranych scen w celu zilustrowania procesu powstawania spektaklu, roli znaku teatralnego itp.,
  • udział w warsztatach teatralnych, kierowanych przez reĹźysera, aktora lub instruktora teatralnego wspieranego przez choreografa i scenografa
  • publiczną prezentację szkicu scenicznego/etiudy.

  Zadanie zostanie zamknięte specjalnym pokazem spektaklu „Piaskownica” Michała Walczaka w reĹź. Piotra Kruszczyńskiego.

  Realizacja zadania „TEATRALNA [de]KONSTRUKCJA” w naturalny sposób wprowadza w Ĺźycie jeden z głównych celów Programu „Edukacja kulturalna i diagnoza kultury”, jakim jest przygotowanie dzieci i młodzieĹźy do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz wzbogacanie oferty zagospodarowania wolnego czasu dzieci i młodzieĹźy.

 • VII Wałbrzyskie FANABERIE Teatralne ? międzynarodowy festiwal teatralny

   

  VII Wałbrzyskie FANABERIE Teatralne ? międzynarodowy festiwal teatralny (20-26 listopada 2009), to jedyny tego typu projekt artystyczny w Wałbrzychu.

  Ideą jego powołania stało się pragnienie zaprezentowania i przybliĹźenia widzom w niewielkim mieście, z dala od głównych ośrodków kulturalnych kraju, najnowszych nurtów w sztuce teatralnej.

  Festiwal znosi barierę odległości i pozwala mieszkańcom regionu śledzić najistotniejsze wydarzenia teatralne w kraju, a takĹźe zapoznać się z próbką teatru europejskiego.

  Zadanie „VII Wałbrzyskie FANABERIE Teatralne ? międzynarodowy festiwal teatralny” w bezpośredni sposób przyczynia się do realizacji celu Programu „Wydarzenia artystyczne”, jakim jest promocja, wspieranie i prezentacja współczesnych trendów i tendencji w polskiej i światowej kulturze.

 • „Wieczór z Zemstą” – premiera na Jubileusz Teatru

   

  Zadanie „Wieczór z Zemstą” – premiera na Jubileusz Teatru, to realizacja dwóch ściśle ze sobą powiązanych projektów, których premiery staną się kulminacją wieczoru jubileuszowego.

  Jak przed laty – podczas inauguracji działalności wałbrzyskiego Teatru – na scenie pojawi się „ZEMSTA”, sztandarowe fredrowskie dzieło w dwóch odsłonach.

  Jeden spektakl będzie realizacją oryginalnego tekstu, natomiast drugi projekt („Zemsta na Kameralnej” ?tyt. roboczy), to czytanie performatywne współczesnej wersji dramatu, napisanej przez młodego dramaturga specjalnie dla Teatru Dramatycznego.

  Nowy dramat, inspirowany ?Zemstą? zostanie wyłoniony w zamkniętym konkursie dramaturgicznym. Obie prezentacje będą mogły funkcjonować zarówno w postaci dwuspektaklowego „Wieczoru z Zemstą”, jak i w formie dwóch odrębnych projektów.

2008

 • Modernizacja i rozbudowa systemu oświetlenia scenicznego DuĹźej Sceny Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu

   

  W ramach modernizacji i rozbudowy systemu oświetlenia scenicznego DuĹźej Sceny, planowano zakup i montaĹź dodatkowych elementów systemu. Zakupione reflektory wraz z osprzętem zostały zainstalowane na DuĹźej Scenie Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu. Zwiększyło to wydatnie moĹźliwości techniczne sceny i umoĹźliwi rozszerzenie repertuaru efektów oświetleniowych podczas kolejnych realizacji przedstawień.

   

 • Adaptacja i wyposaĹźenie zaplecza technicznego Kameralnej Sceny Studyjnej dla potrzeb działań artystycznych ? II etap (końcowy) zadania inwestycyjnego pn. ?PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA POMIESZCZEŃ KAMERALNEJ SCENY STUDYJNEJ TEATRU DRAMATYCZNEGO IM. JERZEGO SZANIAWSKIEGO W WAŁBRZYCHU?

   

  Realizacja zadania była II etapem (końcowym) zadania inwestycyjnego pn. PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA POMIESZCZEŃ KAMERALNEJ SCENY STUDYJNEJ TEATRU DRAMATYCZNEGO IM. JERZEGO SZANIAWSKIEGO W WAŁBRZYCHU, zrealizowanego w 2007 roku. W wyniku realizacji zadania powstało dodatkowe pomieszczenie o wielofunkcyjnym charakterze. Z powodzeniem będzie ono słuĹźyć za swoisty SALON, wspierający artystyczne aspiracje Wałbrzyszan, MIEJSCE SPOTKAŃ: młodzieĹźy z warsztatów teatralnych propagujących edukacyjny wymiar artystycznej działalności teatralnej w ramach Akademii WraĹźliwości, aktorów w ramach Sceny Inicjatyw Aktorskich, środowisk artystycznych Wałbrzycha (Meeting Point), Cieni Teatru, publiczności teatralnej (wieczór poetycki, promocja wydawnictw, autorski spektakl kameralny, debiut, mini koncert, dyskusja?).

   

 • VI WAŁBRZYSKIE FANABERIE TEATRALNE ? międzynarodowy festiwal teatralny

   

  VI Wałbrzyskie FANABERIE Teatralne były odsłoną festiwalu, prezentującego najciekawsze przedstawienia minionego sezonu. Edycja 2008 wzbogacona była o III WAŁBRZYSKI pomost TEATRALNY , czyli prezentację spektakli z Dolnego Śląska i Wałbrzyską Scenę WROSTJA, prezentującą monodramy rekomendowane przez jury Wrocławskich Spotkań Teatrów Jednego Aktora. Szóstą, międzynarodową edycję Festiwalu zakończyło autorskie przedstawienie aktora z Kowna na Litwie ? Aleksandra Rubinovasa.

  Wszystkim spektaklom towarzyszyły moderowane spotkania z twórcami i dyskusje w KLUBIE FESTIWALOWYM, który wpisał się na stałe w program Wałbrzyskich FANABERII i stanowi forum wymiany myśli o tendencjach we współczesnym teatrze.

  Nieoficjalny ranking prezentowanych spektakli, który funkcjonuje wśród Publiczności od pierwszej edycji Festiwalu, w 2008 roku PO RAZ PIERWSZY przyjął formę oficjalnego PLEBISCYTU PUBLICZNOŚCI. Jego uczestnicy przyznali wybranemu przedstawieniu ?FANABERIĘ PUBLICZNOŚCI?.

 

2007

 • Dni Dramaturgii – 8. i 9. edycjaOd 2003 roku Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego prezentuje widzom najnowsze dramaty w ramach cyklicznej imprezy pod nazwą DNI DRAMATURGII. W ramach 7 wcześniejszych edycji cyklu widzowie mogli się zapoznać z dramaturgią szeregowaną według róĹźnych kryteriów doboru. Prezentowaliśmy młodą dramaturgię Polski, Irlandii, Rosji, Czech oraz dramaty powiązane tematycznie, dotyczące kondycji współczesnego człowieka. W roku 2007 cykl wzbogacony został o nowe środki teatralnej ekspresji.
 • VIII Dni Dramaturgii ? DRAMATURGIA BEZ LITER, to przedsięwzięcie, które obejmowało prezentację przedstawień teatru ruchu oraz zajęcia warsztatowe dal młodzieĹźy. W ramach VIII Dni Dramaturgii widzowie mogli obejrzeć kilka interesujących spektakli bazujących na pozawerbalnych środkach ekspresji. Podsumowaniem tego przedsięwzięcia była NOC CHOREOGRAFÓW, podczas której spotkali się specjaliści od ruchu teatralnego z reĹźyserami.
 • IX Dni Dramaturgii TEATR GAZETOWY ?Teatr Gazetowy? to specyficzna, nie praktykowana dotąd forma teatru ?interwencyjnego?. W ramach ?Dni…?powstał swoisty periodyk teatralny. W pierwotnych załoĹźeniach, prezentacje swą krótkotrwałą aktualnością miały wzorować się na formule dzienników, jednakĹźe realizatorów uwiódł takĹźe starszych gazet czar… Okazało się, Ĺźe gazety ? choćby i nieco przeterminowane ? mogą okazać się wspaniałym materiałem do scenicznej adaptacji. I właśnie takie adaptacje dominowały w repertuarze. Teatr Gazetowy przedłuĹźył doniesieniom prasowym aktualność.
 • Akademia WraĹźliwościNa projekt edukacyjny Akademia WraĹźliwości złoĹźyły się:
  • dwa warsztaty teatralne (dla początkujących i zaawansowanych) w wymiarze 3 godzin tygodniowo dla kaĹźdego z warsztatów;
  • 8 spotkań seminaryjnych poświęconych historii i teorii teatru, tendencji we współczesnej dramaturgii polskiej i Ĺ›wiatowej, praktyce scenicznej, organizacji przestrzeni teatralnej i krytyce teatralnej;
  • ?IV Konkurs na recenzję ze spektakli repertuarowych Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu”
 • Scena Prapremier – 2. edycjaZadanie obejmowało napisanie i realizację sztuki Przemysława Wojcieszka. Ja jestem Zmartwychwstaniem. Dramat został napisany na zamówienie Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu. Utwór, poruszający ciągle aktualne i uniwersalne problemy ludzi, walczących o godność i szczęście wbrew czasom i miejscu, w którym przyszło im Ĺźyć, związany jest z Wałbrzychem. Takie ?czerpanie z miejsca? jest bowiem cechą charakterystyczną twórczości Wojcieszka, artysty silnie związanego z Dolnym Śląskiem.
 • V Wałbrzyskie FANABERIE Teatralne V Wałbrzyskie FANABERIE Teatralnesą kolejną odsłoną festiwalu prezentującego najciekawsze przedstawienia minionego sezonu. Edycja 2007 wzbogacona jest o II WAŁBRZYSKI pomost TEATRALNY czyli prezentację spektakli z Dolnego Śląska i Wałbrzyską Scenę WROSTJA prezentującą monodram rekomendowany przez jury Wrocławskich Spotkań Teatrów Jednego Aktora

 

2006

 • IV Wałbrzyskie FANABERIE TeatralneCelem 4. edycji festiwalu teatralnego Wałbrzyskie FANABERIE Teatralne była promocja twórczości artystycznej poprzez prezentację najciekawszych aktualnie wydarzeń teatralnych w Polsce i konfrontację z wybranymi spektaklami krajów sąsiadujących (Czechy, Rosja) oraz przybliĹźenie ich regionalnej społeczności. FANABERIE miały zatem zasięg międzynarodowy.

Ostatnio skomentowane:


  Fatal error: Call to undefined function bwp_get_recent_comments() in /home/users/teatr/public_html/wp-content/themes/teatr/niu-sidebar.php on line 142